Algemene voorwaarden

Artikel 1). Algemeen:
1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Online ID en opdrachtgever.

Artikel 2). Voorstellen en Offertes:
1) Mocht er geen bevestiging of aanvaardingstermijn beschreven worden, geldt de aanbieding alleen wanneer Online ID de opdracht accepteert.
2) Online ID kan zich niet aan haar aanbiedingen houden bij een vergissing of verschrijving.
3) Alle prijzen zijn excl. BTW.
4) Een gemaakt voorstel verplicht Online ID niet tot het uitvoeren van de opdracht tegen de opgegeven prijs. Prijzen en aanbiedingen gelden niet automatisch voor aanvaarding in de toekomst.
5) Een aanbieding is 30 dagen geldig. Op uitzondering van gegeven uitstel via de e-mail.

Artikel 3). Contractduur, uitvoering, termijnen, wijziging overeenkomst, prijsverhoging:
1) De overeenkomsten worden aangegaan voor bepaalde tijd. Tenzij anders aangegeven en overeengekomen na de offerte.
2) Online ID laat opdrachten af en toe uitvoeren door derden, specialisten. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
3. Opdrachtgever is verplicht de producten en of diensten die deze heeft afgenomen, af te nemen op het moment dat deze aangeleverd worden. Indien de opdrachtgever nalatig is met het delen van benodigde informatie en noodzakelijke informatie of weigert, dan is Online ID gerechtigd om de zaken op te slaan, met risico op waardevermindering, schade of verlies.
4) Online ID is gerechtigd de overeenkomst in verschillende delen uit te voeren en afzonderlijk te factureren.
5) Indien de opdracht in verschillende delen uitgevoerd wordt, heeft Online ID het recht om de werkzaamheden op te schorten na de vervaldatum van de factuur, totdat de vorige factuur voldaan is.
6) De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van benodigde informatie.
7) Maandelijkse samenwerkingen kunnen niet vóór einddatum worden stopgezet door opdrachtgever.
8) Mocht er wederzijds worden besloten de samenwerking voortijdig te beëindigen, betekend dit nimmer dat de opdrachtgever af kan zien van betaling.
9) Worden er producten/ diensten geleverd op afbetaling, dan dienen alle termijnen onder welke omstandigheden dan ook afgelost te worden.
10) Bij samenwerking heeft Online ID het recht om naam van de opdrachtgever uit te dragen op de website ter promotie.
11) Een overeenkomst kan tijdens de looptijd niet worden aangepast.

Artikel 4). Opschorting en ontbinding:
1) Afspraken over een maandelijkse samenwerking kunnen door opdrachtgever niet worden onderbroken. Annulering van een abonnement is niet mogelijk.
2) Online ID werkt met echte mensen. Indien tijdens een overeenkomst blijkt dat deze mensen niet in staat zijn deze opdrachten uit te voeren heeft Online ID het recht om de overeenkomst te ontbinden.
3) Bij eerdere beëindiging van de overeenkomst zijn de vorderingen van Online ID op de opdrachtgever direct opeisbaar.
4) Indien Online ID de overeenkomst stop zet, heeft Online ID het recht om vergoeding m.b.t. schade en kosten daardoor in rekening te brengen.

Artikel 5). Betaling en incassokosten:
1) Op het moment dat opdrachtgever haar betalingsplicht niet nakomt, zijn alle toekomstig afgesproken betalingen direct opeisbaar.
2) Alle maandelijkse abonnementskosten blijven gelijk, ook bij wijziging in inflatie.
3) Online ID hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
4) Maandelijkse facturen worden rond de 10e van de lopende maand verzonden.

Artikel 6). Eigendomsvoorbehoud:
1) Geleverde bestanden/ diensten blijven eigendom van Online ID tot de opdrachtgever volledig aan alle verplichtingen heeft voldaan.
2) Geleverde bestanden/ diensten of producten mogen niet worden doorverkocht of als betaalmiddel worden gebruikt. Met uitzondering van affiliate partners van Online ID.

Artikel 7). Garanties, re claimen en onderzoek:
1) Online ID geeft nooit garanties op over levertermijnen en/of deadlines. Wél verwachte opleverdata in overleg met opdrachtgever.
2) Bij geleverde diensten dient de opdrachtgever binnen 5 werkdagen te melden aan Online ID welke zaken er niet naar wens zijn. Indien anders contractueel overeengekomen.
3) Indien een opdrachtgever bezwaar maakt of reclameert, schort dit haar betalingsverplichting nimmer op.
4) Online ID levert géén garantie op haar diensten in verband met de snelle ontwikkeling tegenwoordig op het internet.

Artikel 8). Aansprakelijkheid:
1) Online ID stelt zich niet aansprakelijk voor schade, in welke aard dan ook, daar de opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor de in gebruik genomen diensten, systemen, producten en toepassingen.
2) Online ID kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit werkzaamheden door Online ID.
3) Aansprakelijkheid door schade veroorzaakt door storing(en) een door Online ID geleverde hosting- of domeinnaamdiensten kan nimmer hoger zijn dan één maandbedrag.

Artikel 9). Vrijwaring:
1) Opdrachtgever vrijwaart Online ID nadrukkelijk voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade opleveren waarvan de oorzaak aan andere dan aan Online ID geleverd is.
2) Alle kosten voor eventuele schade, claims en ingebrekestelling zijn voor kosten van de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Online ID hiervoor.

Artikel 10). Intellectuele eigendom
1) Online ID behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op de grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Online ID heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst zijn zijnde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11). Gegevensverwerking

Online ID verwerkt persoonsgegevens welke ontvangen zijn via: inschrijving nieuwsbrief en ingestuurde contactformulieren. Klantgegevens welke zijn ontvangen bij het ondertekenen van een overeenkomst worden minimaal 7 jaar of langer welke afhankelijk is van het contractduur bewaard. Deze worden gebruikt ten behoeve van de facturering en wordt gedeeld met de boekhouder.

Artikel 12). Cookiebeleid
1) Cookies
Online-id.nl maakt gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScript en web beacons op zijn website. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek(en) aan onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder proberen wij je zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik van deze technieken, waaronder cookies door Online-ID.
2)Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?
Online ID, gevestigd aan de Ericssonstraat 2, 5121 ML, Rijen, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit cookiebeleid.
3)Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze webwinkel gebruikt.
4)Wat zijn de overige technieken?
JavaScript en web beacons zijn standaard internettechnieken die er samen met cookies voor zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons).
Cookies en overige technieken worden gebruikt bij vrijwel alle bestaande webwinkels.
Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:
We kunnen meten hoe onze website wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren; We kunnen herkennen welk apparaat je gebruikt als je bij ons op bezoek bent;
We kunnen (laten) registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond om zo de advertenties beter op je behoeften en interesses af te stemmen en te voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie ziet.
5)Cookies van derden
Via onze website worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.
6)Welke cookies gebruiken wij? In het kort:
a) Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.
b) Social media cookies van derden
Socialmediacookies zijn cookies die functionaliteiten van socialmediawebsites mogelijk maken. Denk hierbij aan een YouTubefilmpje bij een blogbericht of een ‘like’-knop voor Facebook.
c) Functionele of noodzakelijke cookies
Functionele of noodzakelijke cookies helpen de website van Online-ID naar behoren te functioneren. Denk hierbij aan:
De producten die jij aan jouw verlanglijstlijst toevoegt, worden onthouden en opgeslagen;
Je browserinstellingen worden opgeslagen, zodat je onze website optimaal op jouw beeldscherm kunt bekijken; Een gelijkmatige belasting van de website, waardoor die functioneel en bereikbaar blijft; Het opsporen van mogelijk misbruik of mogelijke problemen in onze website, door bijvoorbeeld opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren.
d) Analytische cookies
Wij gebruiken met behulp van derden analytische cookies om het winkelgebruik te onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht, en waar we onze website kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ervaring met onze website voortdurend geoptimaliseerd wordt. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:
Het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt; Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van je computerscherm en welk apparaat je gebruikt; Vanaf welke pagina je op de website bent gekomen; Wanneer en hoe lang je de website bezoekt of gebruikt; Welke pagina’s je bezoekt in onze website.
Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld voor:
Het bijhouden van het aantal bezoekers van onze website;
Het meten van de tijdsduur per bezoek;
Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt.
e) Social media cookies van derden
Hoe werken social media cookies van derden?
Social media cookies worden door de social media websites zelf geplaatst. Wanneer je in onze webwinkel een social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. De social media partij kan jouw IP-adres herkennen op het moment dat je een pagina van onze webwinkel wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. We raden je aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen:
Facebook
Google/YouTube
LinkedIn
7) Browserinstellingen
Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, pas dan je browserinstellingen aan. Je krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Je kunt je instellingen ook dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Je kunt cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser, apparaat en computer die je gebruikt moet aanpassen. Wij willen je erop attenderen dat als je geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of dat je bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast aan jouw interesses en worden vaker herhaald. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan of raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser.

Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.com.

Artikel 12) Het privacybeleid Online ID

Met het gebruik van sommige cookies worden ook persoonsgegevens verwerkt zoals je hierboven hebt kunnen lezen. In ons privacybeleid vind je meer informatie over hoe Online ID met jouw gegevens omgaat.

Privacy en veiligheid
Je persoonlijke gegevens. Je laat ze bij ons achter, want dat moet nu eenmaal als je iets wilt bestellen. Maar we kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we je hier graag. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons door ons te contacteren.

Heel veilig
Alle gegevens die je bij ons achterlaat stoppen wij heel veilig achter slot en grendel met de modernste technieken. Wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Geven we jouw gegevens aan iemand anders – je leest hieronder waarom en wanneer we dat doen – dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons door ons te contacteren.

Wat doen we verder met je gegevens
Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website.

  • Nieuwsbrieven
    Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, dan kan dat simpel via de afmeldknop onderaan een ontvangen nieuwsbrief.

Wat doen we niet met je gegevens?
Wij gebruiken je gegevens nooit om aan jou andere prijzen te tonen dan aan andere klanten. Al onze klanten zien dezelfde prijzen voor onze artikelen en producten. Je gegevens verkopen aan anderen, dat doen we ook nooit.

Kloppen je gegevens niet of heb je andere vragen?
Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.