algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities  3

Artikel 2 – Identiteit van Online ID   3

Artikel 3 – Algemene bepalingen   3

Artikel 4 – Het aanbod   3

Artikel 5 – De overeenkomst  4

Artikel 6 – Ontbinding en opzegtermijnen  4

Artikel 7 – Aansprakelijkheid   5

Artikel 8 – Overmacht  5

Artikel 9 – Garantie   6

Artikel 10 – Honorarium/Prijzen   6

Artikel 11 – Betaling en facturering  6

Artikel 12 – Klachten   7

Artikel 13 – Overdracht  7

Artikel 14 – Meerwerk  7

Artikel 15 – Intellectueel eigendom    7

Artikel 16 – Geheimhouding  8

Artikel 17 – Medewerkersbeding  8

Artikel 18 – Exclusiviteit  8

Artikel 19 – Toepasselijk recht  8

Artikel 20 – Survival 9

Artikel 21 – Wijziging of aanvulling  9

 

artikel 1 – definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Online ID: gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever: Iedere (rechts-)persoon die met Online ID een Overeenkomst heeft gesloten of wenst af te sluiten.
 3. Partijen: Opdrachtgever en Online ID.
 4. Schriftelijk: Per brief of per e-mail.
 5. Derde(n): Niet zijnde Partij bij de Overeenkomst.
 6. Overeenkomst: Iedere mondelinge en Schriftelijke vastgelegde wilsovereenstemming tussen Online ID en Opdrachtgever met betrekking tot de door Online ID te verrichten en de door Opdrachtgever te aanvaarden werkzaamheden.

artikel 2 – identiteit van online id

Naam bedrijf: Online ID
Straatnaam en nummer: Bogert 28
Postcode en vestigingsplaats: 5612 LZ Eindhoven
Telefoonnummer: 040 833 0001
KvK nummer: 65865766

artikel 3 – algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Online ID en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Online ID en Opdrachtgever.
 2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 6. Online ID kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
 7. Online ID is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.
 8. De werking van art. 7:404 en/of 7:407 lid 2 BW is/zijn uitgesloten.

artikel 4 – het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Opdrachtgever mogelijk te maken. Als Online ID gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Online ID niet.
 3. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is niet van toepassing.

artikel 5 – de overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt gekwalificeerd als Overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.
 2. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat Online ID mogelijk ook als opdrachtnemer voor Derden opdrachten uitvoert.
 3. Opdrachtgever en Online ID gedragen zich als goed Opdrachtgever en goed opdrachtnemer overeenkomstig de regeling van Titel 7 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek 7.
 4. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 5. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 6. Online ID behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Opdrachtgever niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Online ID weigert zal zij Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten.
 8. Afgesproken (op)leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor (op)levering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft Opdrachtgever dus geen recht op schadevergoeding.
 9. Indien Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Online ID onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

artikel 6 – ontbinding en opzegtermijnen

 1. De Overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan, voor een termijn van minimaal 6 (zes) maanden.
 2. Opdrachtgever kan een Overeenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen.
 3. Als een contract van bepaalde tijd afloopt, wordt deze telkens automatisch verlengd met dezelfde looptijd als die van de initiële Overeenkomst.
 4. Indien Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Online ID het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
 5. Opzegging van een Overeenkomst door Online ID of door Opdrachtgever geschiedt Schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (één) maand, voordat de Overeenkomst van bepaalde tijd verstrijkt. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
 6. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft Online ID recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen.

artikel 7 – aansprakelijkheid

 1. Online ID is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Online ID voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Online ID.
 2. Indien Online ID toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van Online ID beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw).
 3. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.
 4. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden.
 5. Onder directe schade wordt verstaan:
  1. Redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Online ID aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden;
  2. Redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Online ID op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  3. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  4. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Online ID voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Online ID meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Online ID vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 8. Online ID is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
 9. Online ID is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Online ID is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

artikel 8 – overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Online ID in de nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtgever niet aan Online ID kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Online ID onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Online ID kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, (stroom)storingen, computervirussen, extreme weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar, pandemieën, epidemieën, quarantaines, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, stakingen en maatregelen van overheidsweg.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Online ID niet aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Online ID niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Online ID is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Online ID als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

artikel 9 – garantie

 1. Online ID geeft nooit garanties over levertermijnen en/of deadlines. Online ID geeft enkel verwachte opleverdata in overleg met Opdrachtgever.
 2. Online ID levert géén garantie op haar diensten.

artikel 10 – honorarium/prijzen

 1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.
 2. Online ID behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
 3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Online ID behoudt zich het recht voor drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Online ID in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Opdrachtgever door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Online ID niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
 5. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

artikel 11 – betaling en facturering

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
 2. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Online ID te melden.
 3. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door Online ID gewezen op de te late betaling en wordt Opdrachtgever een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is Opdrachtgever in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Bovendien is Online ID gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 4. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Online ID op Opdrachtgever en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Online ID direct opeisbaar.
 5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

artikel 12 – klachten

 1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Online ID terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.
 2. Opdrachtgever dient Online ID in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Online ID is gemeld, wordt het product geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

artikel 13 – overdracht

 1. Rechten van een partij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

artikel 14 – meerwerk

 1. Indien Online ID op verzoek van Opdrachtgever of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande Schriftelijke instemming van Opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Online ID. Opdrachtgever is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
 3. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal Online ID Opdrachtgever altijd tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

artikel 15 – intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Online ID verleende diensten rusten bij Online ID. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever is uitgesloten.
 2. De door Online ID verstrekte stukken aan Opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging Schriftelijk door Online ID is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst met Online ID.
 3. Online ID behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever aan Derden wordt verstrekt.
 4. Tenzij anders overeengekomen, is Opdrachtgever niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan Derden.
 5. Online ID heeft het recht om de naam en het logo van Opdrachtgever te gebruiken als referentie of promotie.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Online ID voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten.
 7. Indien Online ID auteursrecht heeft op een in opdracht van Opdrachtgever gemaakt portret, dan geeft Opdrachtgever Online ID toestemming om het werk openbaar te maken. Deze openbaarmaking is dus geen inbreuk op het portretrecht van Opdrachtgever.
 8. Indien Opdrachtgever handelt in strijd met dit artikel is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal het voor die Overeenkomst bedongen bedrag, onverminderd het recht van Online ID op schadevergoeding.

artikel 16 – geheimhouding

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst van Online ID heeft verkregen, is verplicht voor Opdrachtgever. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de Online ID is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Opdrachtgever lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Opdrachtgever, ongeacht of de overtreding aan Opdrachtgever kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Online ID een direct opeisbare boete van 1.000,- (duizend) euro verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van Online ID, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

artikel 17 – medewerkersbeding

 1. Elk der Partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals 1 (één) jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, benaderen voor werk, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 1. Online ID zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien Opdrachtgever een passende schadeloosstelling heeft aangeboden. Een passende schadeloosstelling is gedefinieerd als een vergoeding van 10 (tien) maandsalarissen.

artikel 18 – exclusiviteit

 1. Voor de duur van de Overeenkomst verleent Opdrachtgever aan Online ID het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren.

artikel 19 – toepasselijk recht

 1. Op overeenkomsten tussen Online ID en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Online ID zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Online ID gevestigd is.

artikel 20 – survival

 1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

artikel 21 – wijziging of aanvulling

 1. Online ID is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Online ID Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.